Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zgorzelec w liczbach

Geoportal Zgorzelec

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Zgorzelec

Zgorzelec, gmina w województwie dolnośląskim, powiat zgorzelecki.

Powierzchnia gminy Zgorzelec wynosi 137 km2, zajmuje 845 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Zgorzelec zamieszkuje 8 551 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1063 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Zgorzelec wynosi 62, jest 1258 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Zgorzelec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Zgorzelec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Zgorzelec.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Zgorzelec: 137845
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Zgorzelec: 0,131425
Lesistość w % w gminie Zgorzelec: 15,51647
Ludność na 1 km2 w gminie Zgorzelec: 621258
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Zgorzelec: 4,1368
Liczba ludności ogółem w gminie Zgorzelec: 8 5511063
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Zgorzelec: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Zgorzelec: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Zgorzelec: 26,04-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Zgorzelec: 64,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Zgorzelec: 102660
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Zgorzelec: 1,52339
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Zgorzelec: 88,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Zgorzelec: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Zgorzelec: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Zgorzelec: 817,31141
Przedszkola bez specjalnych w gminie Zgorzelec: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Zgorzelec: 304,81755
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Zgorzelec: 99,9446
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Zgorzelec: 6,1184
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Zgorzelec: 494586
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Zgorzelec: 3 253-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Zgorzelec: 3 264-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Zgorzelec: 4 425-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Zgorzelec: 97,4646
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Zgorzelec: 26,61737
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Zgorzelec: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Zgorzelec: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Zgorzelec: 97,4573
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Zgorzelec: 26,61196

Źródłem danych statystycznych dla gminy Zgorzelec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Zgorzelec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Zgorzelec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.